wycinek

www.aktywniobywatele.org


Aktywni obywatele w powiecie brzeskim” – projekt  współfinansowany  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Okres realizacji: kwiecień-grudzień 2016 r.

Cele projektu:  Wzmocnienie aktywności obywatelskiej mieszańców powiatu brzeskiego oraz poprawa mechanizmów partycypacji społecznej poprzez rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych mieszkańców, w tym zwiększenie wykorzystania prawnych narzędzi aktywności obywatelskiej i wzrost zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w proces informacyjno-konsultacyjny prowadzony przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu brzeskiego.

Działania:  

Gra strategiczna dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z nagrodami realizowana w cyklu  czterech spotkań warsztatowych –  rund o tematyce:
1. Potencjał młodego obywatela: odkrywanie i kształtowanie kompetencji społecznych uczestników gry.
2. Edukacja obywatelska uczestników. Kształtowanie kompetencji obywatelskich wzmacniających aktywność społeczną.
3. Głos Młodych w gminie – diagnoza potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców wspólnot lokalnych.
4. Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy.

Warsztaty przyszłościowe skierowane do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów. Warsztaty oparte zostaną na innowacyjnych w polskich warunkach założeniach programu Światowej Organizacji Zdrowia „Global Age-friendly Cities”, tj. miast przyjaznych starzeniu – zaprojektowanych przy współudziale mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu więzi społecznych i aktywności obywatelskiej, a także usuwających wszelkie bariery, w tym bariery architektoniczne.

Program warsztatów zakłada wypracowanie elementów strategi rozwoju miejscowości, które następnie zostaną przekazane do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, jako oddolna inicjatywa obywatelską inicjująca procesy konsultacyjno-informacyjne dotyczące planowanych lub istniejących (a wymagających aktualizacji) planów, strategii i dokumentów lokalnych.

Broszura edukacyjna –  będzie zawierała podstawowe informacje dotyczące narzędzi partycypacji społecznej, w tym procesu informacyjno-edukacyjnego, jego etapów, uwarunkowań i znaczenia dla kształtowania postaw demokratycznych. Broszura zostanie wydana w 23 tys. egzemplarzy.

 Zapraszamy do wspólnych działań wzmacniających dialog społeczny i obywatelski

logo fio na www