1   1

„Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin” – projekt  współfinansowany  z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Okres realizacji:  marzec-grudzień 2015 r.

Celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej i obywatelskiej osób starszych zamieszkujących gminy Dębno, Borzęcin i Gnojnik oraz stworzenie założeń dla funkcjonowania gminnych rad seniorów.

Działania:  

Gra strategiczna z nagrodami realizowana w cyklu  sześciu spotkań warsztatowych –  rund o tematyce:
1. Potencjał Seniora – odkrywanie i kształtowanie kompetencji społecznych uczestników gry.
2. Edukacja obywatelska seniorów. Kształtowanie kompetencji obywatelskich wzmacniających partycypację społeczną.
3. Głos Seniora w gminie – diagnoza potrzeb oraz oczekiwań osób starszych we wspólnotach lokalnych.
4. Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji umożliwiające zaspokajanie potrzeb seniorów – cz. 1. Modelowe metody i techniki dostosowane do seniorów.
5. Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji umożliwiające zaspokajanie potrzeb seniorów – cz. 2. Słyszalny głos Seniora w gminie.
6. Gminne rady seniorów – stworzenie założeń dla funkcjonowania rad seniorów w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin.

Otwarty panel dyskusyjny dla każdej z gmin z udziałem przedstawicieli seniorów, Urzędów Gmin oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.  Jego celem jest podsumowanie wyników przeprowadzonej gry oraz dyskusja dotycząca potrzeb powołania gminnej rady seniorów oraz budowania partnerskich relacji między samorządami a radami seniorów.

na www 2   panel3

logo