Fundacja Aktywnej Edukacji prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych. Podejmuje, inicjuje i prowadzi działalność edukacyjną opartą o nowoczesne metody aktywizujące. Oparta na pozytywnych emocjach i odpowiedniej motywacji edukacja pozwala na efektywne uczenie się oraz zmianę postaw i świadomości odbiorców.

Fundacja realizuje działania m in. w zakresie:
– ochrony i promocji zdrowia;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– wspierania aktywności fizycznej;
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– turystyki i krajoznawstwa;
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz