Marta Tarabuła-Fiertak – Prezes Zarządu

Absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka artykułów naukowych, materiałów dydaktycznych oraz szkoleniowych z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami komunalnymi dla dzieci i dorosłych.

Doświadczony trener, specjalizujący się w prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi. Wspótworzy i realizuje projekty edukacyjne z zakresu ochrony środowiska  i profilaktyki zdrowotnej.  Czarny pas i instruktorka karate tradycyjnego.

W ostatnich latach realizowała projekty:

  • „Redukujmy Odpady” –  realizowany przy wsparciu Powiatu Krakowskiego oraz „ODPADaMY” i „5R – warsztaty dla dzieci i młodzieży” – finansowane ze środków Województwa Małopolskiego (2019-2021)
  • „Serce w Centrum” – warsztaty dla seniorów z zakresu profilaktyki chorób serca, realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (2021)
  • „Pięć kroków do zdrowego serca-warsztaty dla Seniorów powiatu brzeskiego” – projekt finansowany ze środków MPiPS w ramach Programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (2012–2013).
  • „Akademia odpadowa” – projekt edukacyjny finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012-2014)
  • „Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” -projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2011)
  • Azbest – dlaczego taki groźny? Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego, współfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki (2011)
  • „Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000, a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce” – projekt Instytutu Nauk o Środowisku, UJ, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-2010)
  • Program „Osobiście – Segreguję” – projekt LOP finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2008 – 2010),
  • Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki – projekt Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (2008-2009).

Andrzej Fiertak – Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obszarach jego badań znalazły się rytmy biologiczne i procesy starzenia, a także procesy transformacji nowotworowej.

Specjalista z dziedziny mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Doświadczony dydaktyk, poza wykładami dla studentów prowadzi zajęcia dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Realizował wiele projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, a także gospodarki odpadami.  Autor materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, trener.
Autor i realizator programów edukacyjnych dla  seniorów: „Pięć kroków do zdrowego serca”, „Jak dbać o serce”, „Gra z rakiem”.
Brał udział także w projekcie: „Azbest – dlaczego taki groźny?” finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki oraz „Zagrożenia, jakie może powodować azbest”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Koordynator projektu „Akademia odpadowa” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach działalności Fundacji Aktywnej Edukacji prowadzi „Małe Laboratorium Przyrodnicze” – doświadczenia przyrodnicze oraz ochrona środowiska dla dzieci”.


Anna Marek – specjalistka ds. mediacji i partycypacji społecznej

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, w swojej pracy propaguje Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów (ADR), w tym mediację. Do głównych obszarów jej zainteresowań należy prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody, gospodarka odpadami, prawo budowlane, negocjacje i mediacje.

Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania organizacjami i projektami. Trener szkoleń o tematyce azbestowej dla zróżnicowanych grup adresatów. Współautorka kompleksowej publikacji „Uważaj na azbest! zestaw edukacyjny” oraz materiałów edukacyjno – informacyjnych dotyczących tematyki azbestu.
(„Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” – projekt dofinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2011).


Katarzyna Juras – specjalistka ds. edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej

Absolwentka kierunku biologia i geologia o specjalności ochrona przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany trener i mediator, absolwentka Kursu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania w nurcie Gestalt.

Zainteresowania swe skupia na aktywnych formach edukacji ekologicznej oraz warsztatach psychologicznych dla dzieci, uczniów i nauczycieli (m in. dot. przemocy w szkole, kryzysu psychicznego, regulowania emocji, dbania o dobrostan psychiczny).

Realizuje projekty edukacyjne dotyczące ochrony klimatu, azbestu, odpadów komunalnych oraz profilaktyki zdrowotnej opracowując i prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym dla osób starszych).

Autorka programów edukacyjnych i trener w projektach: „Akademia Odpadowa”; „Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”; „Azbest- dlaczego taki groźny? Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zawierciańskiego”, „Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia”, „ODPADaMY”, „Serce w Centrum”.

Jan Juras – specjalista ds. komunikacji i promocji

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Jagielloński) i informatyk (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości). Ukończył Szkołę Counsellingu Gestalt w zakresie pracy indywidualnej i grupowej.

Współorganizator i koordynator corocznych akcji sprzątania Pychowic (przy współpracy z krakowskim MPO), w 2020 roku rozszerzonej na teren Kryspinowa.

Specjalizuje się w  promocji i ewaluacji działań projektowych, organizator, koordynator programów i działań Fundacji.

Miłośnik przyrody wolnej od odpadów. W życiu codziennym próbuje pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe z działaniem na rzecz czystych lasów i rzek.

Kamila Gawlińska – specjalistka ds. profilaktyki zdrowotnej 

Magister fizjoterapii i licencjat kosmetologii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wyszkolona w fizjoterapii oraz terapii N.A.P. (Neuro-ortopedic Activitydependent Plasticity).

Prowadzi zajęcia edukacyjno-fizjoterapeutyczne związane z profilaktyką bólu kręgosłupa. Instruktorka karate tradycyjnego oraz Body Balanced Pilates School, a także trenerka personalna ze specjalizacją Core.

Wspiera Fundację w projektowaniu i realizacji projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Prowadziła warsztaty dla seniorów w ramach projektu „Serce w Centrum” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.