Marta Tarabuła-Fiertak – Prezes Zarządu

Pracownik Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka artykułów naukowych, materiałów dydaktycznych oraz szkoleniowych z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami komunalnymi dla dzieci i dorosłych.

Doświadczony trener, specjalizujący się w prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi. Wykonawca, a także koordynator projektów badawczych z zakresu społecznych aspektów ochrony środowiska oraz projektów edukacyjnych z ochrony środowiska i przyrody.

W ostatnich latach realizowała projekty:

(1) „Pięć kroków do zdrowego serca-warsztaty dla Seniorów powiatu brzeskiego” – projekt finansowany ze środków MPiPS w ramach Programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (2012–2013).
(2) „Akademia odpadowa” – projekt edukacyjny finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012-2014)
(3)”Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” -projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2011)
(4) Azbest – dlaczego taki groźny? Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego, współfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki (2011)
(5) „Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000, a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce” – projekt Instytutu Nauk o Środowisku, UJ, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-2010)
(6) Program „Osobiście – Segreguję” – projekt LOP finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2008 – 2010),
(7) Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki – projekt Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (2008-2009).


Dr Andrzej Fiertak – Wiceprezes Zarządu

Pracownik naukowy Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się rytmami biologicznymi i procesami starzenia a także procesami transformacji nowotworowej.

Specjalista z dziedziny mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Doświadczony dydaktyk, poza wykładami dla studentów prowadzi zajęcia dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych.
W 2011 roku brał udział w projekcie Stowarzyszenia Ekopsychologia „Uważaj na Azbest!” finansowanym przez PO FIO, jako autor materiałów dydaktycznych i trener.

Uczestniczył także w projekcie „Azbest – dlaczego taki groźny?” finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki oraz „Zagrożenia, jakie może powodować azbest”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Koordynator projektu „Akademia odpadowa” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach działalności Fundacji Aktywnej Edukacji prowadzi „Małe Laboratorium Przyrodnicze” – doświadczenia przyrodnicze oraz ochrona środowiska dla dzieci”.


Anna Marek – specjalista ds. mediacji i partycypacji społecznej

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, w swojej pracy propaguje Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów (ADR), w tym mediację. Do głównych obszarów jej zainteresowań należy prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody, gospodarka odpadami, prawo budowlane, negocjacje i mediacje.

Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania organizacjami i projektami. Trener szkoleń o tematyce azbestowej dla zróżnicowanych grup adresatów. Współautorka kompleksowej publikacji „Uważaj na azbest! zestaw edukacyjny” oraz materiałów edukacyjno – informacyjnych dotyczących tematyki azbestu.
(„Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego” – projekt dofinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2011).


Katarzyna Juras – specjalista ds. edukacji ekologicznej

Absolwentka kierunku biologia i geologia o specjalności ochrona przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania swe skupia na edukacji ekologicznej- szczególnie na tematach związanych z odpadami, zrównoważonym rozwojem oraz Naturą 2000.

Brała udział w projektach edukacyjnych dotyczących azbestu, prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych
1. „Azbest- dlaczego taki groźny? Warsztaty dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych Powiatu Zawierciańskiego”,
2. „Uważaj na azbest! Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego”,
3. „Zagrożenia jakie może powodować azbest” w ramach projektu: „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego – lata 2010-2011”).
Autorka materiałów dydaktycznych na temat gospodarki odpadami komunalnymi oraz azbestu.
W ramach działalności Fundacji prowadzi warsztaty przyrodniczo-ekologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym („Małe Laboratorium Przyrodnicze- doświadczenia przyrodnicze oraz ochrona środowiska dla dzieci”).


Izabela Jaskuła – specjalista ds. administracji i koordynacji projektów 

Absolwentka kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej oraz kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyła pracując m.in. w Ośrodku Twórczego Rozwoju „Aletheia” w Krakowie, gdzie uczestniczyła w organizacji festiwalu dla kobiet „Progressteron”.

Od maja 2011 roku intensywnie współpracuje z Fundacją Aktywnej Edukacji jako koordynator „Małego Laboratorium Przyrodniczego”. Uczestniczka szeregu szkoleń z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania funduszy na działalność NGO oraz skutecznego zarządzania projektami.