Projekt „Seniorzy współdecydują” – podsumowanie!

 

panel3

Końcem grudnia 2015 r zakończył się projekt „Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin”, dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). W związku z zainteresowaniem projektem Seniorów z Zakliczyna, działania projektowe objęły również gminę Zakliczyn.

Głównym celem projektu była aktywizacja obywatelska Seniorów z gmin objętych naszymi działaniami. Zaproponowaliśmy dziewięciu 20-osobowym grupom cykl spotkań obejmujących różne aspekty uczestnictwa w życiu publicznym. Spotkania przeprowadzone były metodami aktywizującymi, w formie gry pt „Głos Seniora w gminie”, co sprzyjało integracji środowiska i podejmowaniu oddolnych inicjatyw przez uczestników warsztatów. Prowadzący zajęcia trenerzy wzmacniali kompetencje społeczne i obywatelskie uczestników oraz w sposób praktyczny edukowali Seniorów w zakresie wybranych instytucji ustawowych dającym mieszkańcom wpływ na politykę lokalną.

Fundacja swoimi działaniami podjęła próbę wzmocnienia działalności Seniorów w sferze publicznej. Biorąc pod uwagę niski – w skali ogólnopolskiej – poziom zainteresowania obywateli sprawami publicznymi oraz niskie zaangażowanie w inicjatywy władz lokalnych i organizacji samorządowych, podjęliśmy próbę wzmocnienia zaangażowania Seniorów objętych projektem gmin w działalność samorządową. Aby zintensyfikować wyniki naszych działań, dostosowaliśmy przebieg zajęć oraz ich tematykę do potrzeb każdej z grup, akcentując te sprawy i instrumenty, które w wyniku przeprowadzonej diagnozy i dyskusji, okazywały się najistotniejsze dla poszczególnych miejscowości. Konsekwencją indywidualizacji osób, potrzeb i grup, były oddolne inicjatywy kształtujące się w poszczególnych grupach oraz formowanie zespołów mogących te inicjatywy w przyszłości realizować.

Uczestniczący w projekcie Seniorzy widzieli potrzebę zwiększenia zaangażowania mieszkańców, w tym Seniorów, w życie publiczne. Wielu z nich deklarowało chęć uczestnictwa w działalności samorządowej. Podejmowano dyskusje i wskazywano chęć podjęcia działań wymagających, zdaniem uczestników, rozwiązania lub ulepszenia w ich miejscowościach i gminach. W niektórych grupach w spotkaniach brali udział sołtysi i radni, co przenosiło dyskusję w sferę możliwych działań i interwencji oraz pozwalało na urealnienie proponowanych działań i pomysłów.

Wśród wielu innych instrumentów wzmacniających zaangażowanie w życie publiczne, podjęto tematykę gminnych rad seniorów. W sferze deklaratoryjnej, większość uczestników widziała potrzebę powołania takich rad lub podjęcia dyskusji o potrzebie ich powołania. W wielu grupach udało się wypracować zakresy działań gminnych rad seniorów. Warto zwrócić uwagę, że zadania, na jakie wskazywali Seniorzy w dużej mierze były spójne z wynikami przeprowadzonej podczas zajęć analizy potrzeb Seniorów, co wzmacnia wiarygodność i wagę uzyskanych wyników.

Podejmując tematykę gminnych rad Seniorów, cieszymy się, że inicjatywa utworzenia takiej rady została podjęta w gminie Gnojnik, gdzie Pan Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik zachęcał Seniorów do udziału w tej inicjatywie, podkreślał ich rolę w życiu obywatelskim gminy Gnojnik i z wielką uwagą wysłuchał sformułowanych podczas warsztatów propozycji Seniorów dotyczących funkcjonowania gminnej rady seniorów w gminie Gnojnik.

W Gminie Dębno, Seniorzy skupili się na powołaniu Klubów Seniora w Sołectwach oraz organizacji zajęć dla osób starszych w Dębińskim Centrum Kultury, które przygotowywali i realizowali by sami Seniorzy. Zajęcia i dyskusje w Klubie Seniora dotyczyły by także działalności społecznej i obywatelskiej, która daje szansę na zorganizowanie się Seniorów i podjecie w przyszłości inicjatywy stworzenia Gminnej Rady Seniorów.

Klub Seniora, Stowarzyszenie Bez Barier oraz  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” w Gminie i Mieście Zakliczyn  podejmą dalsze działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej Seniorów, które dzięki wielkiej przychylności władz samorządowych, m in. Pana Dawida Chrobaka, Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Pani Przewodniczącej Rady Gminy – Anny Moj, mają szansę doprowadzić do powołania Gminnej Rady Seniorów w niedalekiej przyszłości.

11

Debaty zakończone!

200_pr11200_pr04200_pr01

Program „Czy przed rakiem można się uchronić – debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego” dobiegł końca.

Wzięły w nim udział: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczurowej oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łysej Górze.

Składamy serdeczne podziękowania  Dyrektorom oraz Pedagogom ww. szkół za pomoc w organizacji zajęć, a uczniom za aktywny udział w debatach!

Relacja z zajęć w Szczurowej:

http://zsszczurowa.cba.pl/index.php/aktualnosci/271-jak-uniknac-raka-fotogaleria-z-wykladu

GŁOS SENIORA W GMINIE

www3na www 2

W ramach projektu „Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin” Seniorzy Porąbki Uszewskiej i Uszwi rozegrali pierwszą rundę gry „Głos seniora w gminie”.  Z  zaangażowaniem  debatowali nad aktywnością społeczną, potrzebą zrzeszania się oraz potencjałem seniorów w gminie, trenowali umiejętności komunikacyjne i kreatywne myślenie potrzebne w realizacji programów angażujących Seniorów.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zajęciach!

vjGUQMeU6N--V9K6quA48jMCpbFj0hy_w9h0khm30EA,eHmvAN7HOP0R9OOMmexq5H_-qosRTBX5w8F0zsTZGqcYwDOJUVADNj0bDNTybWc6HvZUtdhUSxFJHnT081zt5Y,iERLzl5MxZwqABX76Mp1MLReqvtFPJ3V8jLe9AZxJek

Dzień Seniora!

Dziś 1 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych!

W ten wyjątkowy dzień przesyłamy Seniorom uszanowania i życzymy dalszego
dzielenia się z młodymi życiową mądrością i doświadczeniem.

Pokazujecie nam jak czerpać z życia radość i siłę!

File:Seniors in Tirana.jpg

„Czy przed rakiem można się uchronić? Debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego”!

Rusza projekt „Czy przed rakiem można się uchronić? Debaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego”! Program został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w ramach konkursu w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia w powiecie brzeskim.

Projekt skierowano do grupy, która jest kluczowa z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej, w tym nowotworowej. Czas, jaki choroby nowotworowe potrzebują na rozwój, to często dziesięciolecia. Zatem nasze skłonności genetyczne (na co nie mamy wpływu) i styl życia (który można modyfikować) już we wczesnej młodości mogą zapoczątkować procesy skutkujące w późniejszym wieku rakiem.

Podczas dwugodzinnych zajęć warsztatowych uczniowie debatować będą m in. nad przyczynami chorób nowotworowych, wśród  których można wyróżnić szereg czynników indukujących powstawanie niekorzystnych zmian w organizmie człowieka takich jak: zła dieta, niewystarczająca aktywność fizyczna, nałogi, możliwe do zwalczenia zakażenia.

Zajęcia prowadzić będą specjaliści Fundacji –  pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji w zakładce „Projekty”.

Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fundacji pn. „Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin”, który otrzymał finansowanie z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu –  Aktywizacja Społeczna Osób Starszych  (ASOS) i będzie realizowany do końca 2015 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej i obywatelskiej osób starszych zamieszkujących gminy Dębno, Borzęcin i Gnojnik.

W ramach projektu seniorzy wezmą udział w grze strategicznej z nagrodami, która  będzie realizowana w cyklu  sześciu spotkań warsztatowych –  rund o tematyce związanej z aktywnością społeczną, obywatelską, diagnozą potrzeb seniorów, konsultacjami społecznymi oraz gminnymi radami seniorów.

Wypracowane w trakcie rund warsztatowych efekty pracy seniorzy przekażą Radom Gmin.

Na zakończenie projektu zaplanowano przeprowadzenie otwartego panelu dyskusyjnego dla każdej z gmin, na który pragniemy zaprosić przedstawicieli seniorów, Urzędów oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.

Wyświetlanie

Projekt „Pięć kroków do zdrowego serca” zakończony!

W Bibliotece Gminnej w Porąbce Uszewskiej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Wzięło w nim udział około 30 osób – lokalnych liderów z gmin Powiatu Brzeskiego, którzy będą prowadzić dalsze działania edukacyjne na rzecz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

W ramach projektu przeszkolono około 460 seniorów z gmin: Dębno, Borzęcin, Gnojnik, Brzesko, Zakliczyn, Szczurowa, Czchów oraz rozdysponowano 5000 broszur.

Wszystkim tym, którzy pomagali w rekrutacji uczestników, serdecznie dziękujemy, zwłaszcza Pani Danucie Łazarz, kierowniczce Biblioteki Gminnej oraz przedstawicielom Urzędu Gminy Dębno!

 

blog1

 

MPiPS

Polecamy projekt Akademia Odpadowa!

Polecamy projekt Stowarzyszenia Ekopsychologia „Akademia  Odpadowa” www.akademiaodpadowa.pl dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

„Akademia Odpadowa” ma na celu kompleksową edukację, budowanie postaw i podniesienie świadomości ekologicznej, w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, zarówno dzieci i młodzieży, jaki i dorosłych odbiorców w całym kraju.

Szczególnie polecamy skorzystanie z:

  • elementarza recyklingu (praktyczne porady na temat radzenia sobie z odpadami problemowymi)
  •  gier, zabaw, konkursów z cennymi nagrodami (np. epoka odpadowa)
  • artykułów branżowych (Akademia naukowa)
  • kursu e-learningowego wraz z konkursem i cennymi nagrodami dla nauczycieli
  • kursu e-learningowego wraz z konkursem i cennymi nagrodami dla dzieci i młodzieży
  • materiałów edukacyjnych i dydaktycznych w wersji elektronicznej