panel3

Końcem grudnia 2015 r zakończył się projekt „Seniorzy Współdecydują – partycypacja społeczna w gminach Dębno, Gnojnik i Borzęcin”, dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). W związku z zainteresowaniem projektem Seniorów z Zakliczyna, działania projektowe objęły również gminę Zakliczyn.

Głównym celem projektu była aktywizacja obywatelska Seniorów z gmin objętych naszymi działaniami. Zaproponowaliśmy dziewięciu 20-osobowym grupom cykl spotkań obejmujących różne aspekty uczestnictwa w życiu publicznym. Spotkania przeprowadzone były metodami aktywizującymi, w formie gry pt „Głos Seniora w gminie”, co sprzyjało integracji środowiska i podejmowaniu oddolnych inicjatyw przez uczestników warsztatów. Prowadzący zajęcia trenerzy wzmacniali kompetencje społeczne i obywatelskie uczestników oraz w sposób praktyczny edukowali Seniorów w zakresie wybranych instytucji ustawowych dającym mieszkańcom wpływ na politykę lokalną.

Fundacja swoimi działaniami podjęła próbę wzmocnienia działalności Seniorów w sferze publicznej. Biorąc pod uwagę niski – w skali ogólnopolskiej – poziom zainteresowania obywateli sprawami publicznymi oraz niskie zaangażowanie w inicjatywy władz lokalnych i organizacji samorządowych, podjęliśmy próbę wzmocnienia zaangażowania Seniorów objętych projektem gmin w działalność samorządową. Aby zintensyfikować wyniki naszych działań, dostosowaliśmy przebieg zajęć oraz ich tematykę do potrzeb każdej z grup, akcentując te sprawy i instrumenty, które w wyniku przeprowadzonej diagnozy i dyskusji, okazywały się najistotniejsze dla poszczególnych miejscowości. Konsekwencją indywidualizacji osób, potrzeb i grup, były oddolne inicjatywy kształtujące się w poszczególnych grupach oraz formowanie zespołów mogących te inicjatywy w przyszłości realizować.

Uczestniczący w projekcie Seniorzy widzieli potrzebę zwiększenia zaangażowania mieszkańców, w tym Seniorów, w życie publiczne. Wielu z nich deklarowało chęć uczestnictwa w działalności samorządowej. Podejmowano dyskusje i wskazywano chęć podjęcia działań wymagających, zdaniem uczestników, rozwiązania lub ulepszenia w ich miejscowościach i gminach. W niektórych grupach w spotkaniach brali udział sołtysi i radni, co przenosiło dyskusję w sferę możliwych działań i interwencji oraz pozwalało na urealnienie proponowanych działań i pomysłów.

Wśród wielu innych instrumentów wzmacniających zaangażowanie w życie publiczne, podjęto tematykę gminnych rad seniorów. W sferze deklaratoryjnej, większość uczestników widziała potrzebę powołania takich rad lub podjęcia dyskusji o potrzebie ich powołania. W wielu grupach udało się wypracować zakresy działań gminnych rad seniorów. Warto zwrócić uwagę, że zadania, na jakie wskazywali Seniorzy w dużej mierze były spójne z wynikami przeprowadzonej podczas zajęć analizy potrzeb Seniorów, co wzmacnia wiarygodność i wagę uzyskanych wyników.

Podejmując tematykę gminnych rad Seniorów, cieszymy się, że inicjatywa utworzenia takiej rady została podjęta w gminie Gnojnik, gdzie Pan Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik zachęcał Seniorów do udziału w tej inicjatywie, podkreślał ich rolę w życiu obywatelskim gminy Gnojnik i z wielką uwagą wysłuchał sformułowanych podczas warsztatów propozycji Seniorów dotyczących funkcjonowania gminnej rady seniorów w gminie Gnojnik.

W Gminie Dębno, Seniorzy skupili się na powołaniu Klubów Seniora w Sołectwach oraz organizacji zajęć dla osób starszych w Dębińskim Centrum Kultury, które przygotowywali i realizowali by sami Seniorzy. Zajęcia i dyskusje w Klubie Seniora dotyczyły by także działalności społecznej i obywatelskiej, która daje szansę na zorganizowanie się Seniorów i podjecie w przyszłości inicjatywy stworzenia Gminnej Rady Seniorów.

Klub Seniora, Stowarzyszenie Bez Barier oraz  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” w Gminie i Mieście Zakliczyn  podejmą dalsze działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej Seniorów, które dzięki wielkiej przychylności władz samorządowych, m in. Pana Dawida Chrobaka, Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Pani Przewodniczącej Rady Gminy – Anny Moj, mają szansę doprowadzić do powołania Gminnej Rady Seniorów w niedalekiej przyszłości.

11

Projekt „Seniorzy współdecydują” – podsumowanie!